ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ – ПЪРВИ КЛАС

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА I КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

1.Какво означава едносменен режим с целодневна организация на учебния ден?

СУ „Константин Петканов“ – Бургас провежда задължителните учебни часове по учебен план в сутрешния режим за провеждане на часовете, а в класовете с двама учители – до 15.00 часа.

На обяд учениците обядват в училищния стол и провеждат активен отдих заедно с учителите – при хубаво време – на открито, а през студените месеци – в игротеки, ателиета по изкуства, салоните за спорт, залата за танци и други подходящи помещения в училище.

Следва самоподготовка по съответните учебни предмети и часове за дейности по интереси.

2. Кога започва учебния ден и кога свършва?

Учебният ден за първокласниците започва в 8.30 часа и приключва в 17.00 часа.

В услуга на родителите предлагаме възможност детето да бъде доведено в училище по-рано и да изчака другите ученици при дежурно лице. Същото се отнася и след приключване на учебния ден – до 18.15 детето може да изчака родителя си под грижата на дежурно лице.

3. Налага ли се учениците да довършват учебните си задължения у дома през седмицата?

Не, не се налага. В часовете по самоподготовка учениците подготвят и изпълняват поставени задачи, учат, работят по проекти и др. Изпълняват задълженията си за деня в училище.

4. Как се изучава чужд език и какъв е той?

Първокласниците изучават английски език по програма на община Бургас чрез ЦПЛР.

За да не се объркват децата в периода на ограмотяване, училището предлага при проявен интерес и желание на родителите допълнително часове за изучаване на английски език в часовете за дейности по интереси. Като универсален език, английският език е необходим на децата при ползване на електронни устройства, компютърни технологии и програмиране.

Ако учениците желаят, могат да изучават втори чужд език след четвърти клас в часовете за допълнителна подготовка.

5. Големите ученици не пречат ли на малките и не се ли пораждат конфликти?

Междучасията в дневния режим на училището се разминават, така че малките ученици не почиват по едно и също време с големите. Сградата позволява и отделяне на учениците от първи и втори клас в отделни коридори. Тоалетните помещения също се ползват само от първи и втори клас. Има въведено дежурство на учителите в коридорите. По време на междучасие се стремим да изградим култура на взаимоотношения и ползване на почивката.

6. Носят ли учениците учебници и тежки раници?

Всеки ученик има персонално шкафче, в което съхранява учебници, учебни пособия и всичко, което му е необходимо за учебния процес. Шкафчетата се намират в класните стаи, за да е удобно на учениците да ги ползват. Първи и втори клас имат възможност да сменят обувките си с такива за вътрешните пространства на училището. Това създава усещане за домашна среда, а и от хигиенна гледна точка е за предпочитане.

7. Могат ли учениците да посещават спортни клубове, школи по музика и други извънучилищни форми, които родителите заплащат?

Могат след приключване на часовете за самоподготовка, в часовете за дейности по интереси. Родителят представя официален документ, с който удостоверява къде е ангажирано детето, в кои дни и часове. Въз основа на този документ ученикът се освобождава.

8. Възможно ли е да бъдат сменени учителите до завършване на четвърти клас?

Възможно е, но не е желателно и не е политика на училището. Това може да се случи само и единствено ако обективни обстоятелства го налага.

9. Къде се провеждат часовете по ФВС?

Училището разполага с два физкултурни салона, които поетапно и ежегодно обновява.

Плувният басейн ще работи в новия отоплителен сезон. Част от часовете по ФВС и за спорт ще бъдат провеждани там. Училището има разработен цялостен проект за дворното пространство, който предстои да бъде реализиран с помощта на община Бургас. Нашите ученици използват и спортните площадки в съседство, като това се случва само и единствено под ръководството на учител и с разрешението на ръководството.

10. Кога се провеждат допълнителните часове?

Допълнителните часове и часовете по проекти се провеждат в рамките на дневния режим на учениците.

11. Ще изучават ли учениците информационни технологии?

За първокласниците е предвидена допълнителна подготовка по информационни технологии. Целта на тези часове е те да получат познания и да могат да се справят сами при работа в определени платформи, търсене и обработване на информация, направа на графични изображения и др. Животът показа, че това е много необходимо. Това ще направи децата ви самостоятелни. Ще им помага, когато отсъстват по болест, да учат от дома и не изостават с учебния материал.

12. Какви са възможностите за хранене на учениците?

Училището има просторен и обновен училищен стол. Родителите могат за избират и заявяват храна по електронен път в системата e-stol. Може и за заплатите безкасово. Храната е здравословна, топла и вкусна, сервира се на учениците. Те се хранят по специален график на обяд. В помещението на стола има и лафка, където учениците също могат да си закупят храна.

Всички ученици от I  до IV класполучават безплатна подкрепяща закуска, всеки ден се редуват и  плод или зеленчук, както и мляко или млечни продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

13. Как е подсигурена безопасността на учениците?

Забранено е на учениците сами да напускат двора на училището. Ако това се налага, се осъществява организирано, под ръководството на учител и с уведомяване на ръководството. За безопасността на децата има 100% видео наблюдение – външно и вътрешно при спазване на правилата за защита на личните данни. По време на часовете външни лица се допускат в училище при специален пропускателен режим.

14. Какво означава, че на класа ще преподават двама учители?

За четвърта учебна година е въведе вариант Б за организация на учебния ден във връзка със ЗПУО и Наредба 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.

Обучението по учебните предмети е разделено между двама учители. Единият от тях например преподава български език и литература в часовете за задължителна подготовка, но и провежда самоподготовката по този учебен предмет. Това дава възможност на учителя плавно да прелее преподаването и обучението от едните часове в другите. Така той допълва знанията на учениците, подпомага процеса на учене, доизяснява наученото, запълва пропуски или доразвива знанията на ученика по съответния предмет. Прилага се диференциран и индивидуален подход, повишава се мотивацията за учене.  Прилага се групова работа и проектна дейност. Учителят проследява цялостно развитието на детето по съответния предмет.

Обучението по физическо възпитание и спорт се провежда от специалисти. Това може да се отнася и за часовете по изкуства, както и по английски език.

15. Ако не можем да регистрираме детето си в електронната система на община Бургас?

За ваше улеснение ние можем да направим това още на 12.05.2020 г. Заповядайте в училище, попълнете на място заявление, носете нужните документи и ние ще ви помогнем да регистрирате бъдещия първокласник, като спазим всички изисквания на правилата за прeдпазване от KOVID 19.

%d bloggers like this: