Икономист – Информатик

Икономист – Информатик

Специалност “Икономическа информатика” от професия “икономист-информатик” с придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация и интензивно изучаване на английски език.

През годините тази специалност се е утвърдила като една от най-търсените и предпочитани в нашата гимназия. Бизнес приложенията на компютърната текстообработка, електронните таблици, базите от данни, компютърното представяне на информацията пред бизнес партньори, използването на технологии, базирани на интернет, програмирането, проектирането и реализирането на фирмени уеб страници са сред основните дисциплини, включени в учебния план на специалността. Единствено ПГИ предлага обучение в специалност, подготвяща икономически кадри, които познават и прилагат компютърните науки. Сред предметите изучавани в тази специалност са:

  • Икономическа информатика;
  • Функционални приложни програми;
  • Компютърни архитектури и операционни системи.

Информационните и комуникационните технологии се развиват много бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличават се компютърните системи и компютърните мрежи, броят на активните потребители на Интернет. Развитието на пазарните отношения и на високите технологии ще налага засилено търсене на добре квалифицирани кадри, които имат знания както в областта на икономиката, така и в областта на информатиката.

Специалността отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Формира знания и умения в областта на приложението на информационните технологии в бизнеса.

Цели на обучението:

Основна цел на обучението по професията “Икономист-информатик” е формирането на знания в областта на икономиката, знания и практически умения за работа с компютърна техника, култура при боравене с информация, както и използването на съвременни информационни и комуникационни технологии за подготовка на обучаемите за реализация по придобитата специалност във всички сфери на икономиката.

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено  средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Придобилият трета степен на професионална квалификация получава Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.

Изучавани предмети

Икономическа информатика

Програмиране

Уеб дизайн

Икономика на предприятието

Маркетинг

Компютърни архитектури и операционни системи

Функционални приложни програми

Интернет и електронна търговия

 Професионална реализация:

Съчетанието на знания от двете  от най-атрактивни области  – икономика и IT сектора – обуславя голямото търсене на икономист-информатици със средно образование, които да могат да се включат успешно, с добри предложения за софтуерни решения в отговор на икономически проблеми. Те са специалистите, които координират технологичните аспекти на работата с оперативните мениджъри.

Придобилите професия „Икономист- информатик”  могат да работят в IT компании, търговски фирми, както и в различни сфери на държавния и частния бизнес, във финансови и застрахователни компании, производство, здравеопазване, както и успешно да управляват собствен бизнес.

%d bloggers like this: