Графичен дизайнер

Професия „Графичен дизайнер”


Специалност „Графичен дизайн”

III-та степен на  професионална квалификация

Графичният дизайнер е високо квалифициран специалист по една от най-търсените и най-добре платени професии както в страната, така и по света. Тази професия дава много, но и изисква много от хората, които я упражняват – художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, развито визуално въображение. Същевременно професията на графичния дизайнер доставя огромно удоволствие и естетическо удовлетворение на тези, които я упражняват. В обучителната програма се изучават: Английски език, Информационна техника и технологии, Предприемачество, Маркетинг, Рисуване и цветоусещане, История на изкуството, Линейно чертане, Компютърна графика, Различни видове програмни средства, Технология на графичните изкуства, както и много други, свързани със специалността, предмети (модули).

Защо „Графичен дизайн”?

Основна цел на специалността „Графичен дизайн” е да осигури на своите възпитаници европейско равнище на обучение. Учениците ще изучат в детайли изискванията и стандартите на графичния дизайн, които ще им осигурят конкурентоспособност и на международния трудов пазар. Обучението включва специфична теоретична и практическа подготовка по технологията на различните типове графични изкуства. Включените учебни дисциплини ще развият у обучаващите се умения за пълноценно ползване на най-новите технологии и средства за графичен дизайн. Учащите ще получат още и богати теоретични познания от сферата на икономиката, които ще разширят възможностите им за бъдеща професионална реализация и ще подобрят професионалните им качества. За практическата подготовка по специалността училището е организирало посещения на фирми, работещи със специалисти графични дизайнери.

Компетенции

След приключване на обучението си и овладявайки учебния материал, обучаващият се ще придобие редица компетенции. Той ще:

 • познава и умее да ползва пълноценно най-новите графични системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения в издателската дейност;
 • може да прилага в практиката получените знания по история на буквите и печатарските практики за осъществяване на свързванията;
 • притежава нужния обем от знания за основните понятия в рисуването и работата с цветовете;
 • познава и прилага всички техники за графично проектиране и представяне в програмни продукти като CorelDraw и Photoshop;
 • може да редактира растерни изображения, да прави настройка на цветовете;
 • използва програми като InDesign за дизайн и оформление на страници в издателската дейност;
 • пълноценно и ефективно да използва възможностите на глобалната компютърна мрежа INTERNET.

Професионална реализация

След завършване на специалността „Графичен дизайн” учениците ще могат да се реализират на трудовия пазар като графични дизайнери в сферата на рекламата и издателската дейност, както и в много други предприятия, чието производство задължително изисква графичен дизайн на крайните продукти, от който в голяма степен зависи успешната им реализация на пазара.

Графичният дизайнер създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят, шрифт и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта.

Съвместно с други специалисти той участва в създаването на книги, каталози, брошури, опаковки, реклами, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта. Изработва печатни материали и ги подготвя за отпечатване/електронна публикация. Съставя каталози и рекламни материали, комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки, пликове и папки). Дизайнерът участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и др.

***

1. Степените на професионална квалификация са във възходящ ред, като най-високата степен, по която учениците в професионалните гимназии могат да се обучават, е ІІІ степен (най-ниската степен на професионална квалификация е първа).

2. Степента на професионална квалификация се определя в Националната квалификационна рамка на Република България

3. За всяка специалност по професия и направление, степента на професионална квалификация се определя в Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

Професия: Графичен дизайнер

Специалност Графичен дизайн се разкрива за първи път за област Бургас.

Специалността съчетава новите технологии и класическите изкуства за максималното усвояване на художествените средства и постигането на уникален и интелигентен графичен продукт. Графичния дизайн залага на създаването на оригинална идея чрез познаването и боравенето с художествените визуални символи и текстовото послание.

 • Компютърните програми изучавани по време на обучението са: Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash Professional.
 • Обучението включва и области на шрифта, фотографията, видео и мултимедия, триизмерна графика.

Професионалната подготовка включва обучение по:

 • Графичен дизайн,
 • Компютърна графика,
 • Графичен дизайн и реклама,
 • Графични техники и печатни технологии, История на древното и съвременното изкуство,
 • Композиция,
 • Живопис,
 • Визуални изкуства и други.

Учениците от горните класове имат възможност на обучение в конкретни фирми от професионалната област, където също така могат да приложат своите умения, научени в часовете по специалните предмети.

Специалността Графичен дизайн има широко приложение и богата реализация. Професионалната подготовка дава възможности за работа във високо квалифицирани фирми и организации в сферата на:

 • графичните студия,
 • рекламата,
 • медиите,
 • компютърните игри и др.

Училището предлага съвременни ателиета и кабинети за провеждането на обучението по специалните предмети, оборудвани с компютри, подготвени за графична обработка, графични таблети, мултимедийни проектори, интерактивни дъски, скенери, принтери, фотоапарати, видеокамери и т.н.

%d bloggers like this: